Instana

启用Instana:

[tracing]
 [tracing.instana]
tracing:
 instana: {}
--tracing.instana=true

localAgentHost

要求,默认值=" 127.0.0.1"

本地代理主机指示记者将跨度发送到此地址的instana-agent.

[tracing]
 [tracing.instana]
  localAgentHost = "127.0.0.1"
tracing:
 instana:
  localAgentHost: 127.0.0.1
--tracing.instana.localAgentHost=127.0.0.1

localAgentPort

要求,默认= 42699

本地代理端口指示记者将跨度发送到该端口上的instana-agent.

[tracing]
 [tracing.instana]
  localAgentPort = 42699
tracing:
 instana:
  localAgentPort: 42699
--tracing.instana.localAgentPort=42699

logLevel

要求,默认=" info"

设置Instana跟踪器日志级别.

logLevel字段的有效值为:

 • error
 • warn
 • debug
 • info
[tracing]
 [tracing.instana]
  logLevel = "info"
tracing:
 instana:
  logLevel: info
--tracing.instana.logLevel=info